دل نوشته بلند و زیبای وضع ناهنجار من
دل نوشته بلند و زیبای وضع ناهنجار من

دل نوشته ها ، جملات عاشقانه در این وضع ناهنجار من سرداب من گرداب غم بگو آخر تو ای جانا که من بی تو چه کنم؟! در این سوز و گداز و آه من راه من همراه غم بگو با من تو ای جانا که من بی تو چه کنم؟! در این تنهایی و بی […]

دل نوشته ها ، جملات عاشقانه

دل نوشته بلند و زیبای وضع ناهنجار من , دل نوشته وضع ناهنجار من

در این وضع ناهنجار من

سرداب من

گرداب غم

بگو آخر تو ای جانا

که من بی تو چه کنم؟!

در این سوز و گداز و آه من

راه من

همراه غم

بگو با من تو ای جانا

که من بی تو چه کنم؟!

در این تنهایی و بی تو ماندن

بی تو خواندن

در سوگ غم

بگو با من تمام نا

که من بی تو چه کنم؟!

که من بی تو

در این سرداب

در این گرداب

در این پیچ و خم و مرداب

در این وادی

که ندارد هیچ آزادی

بگو آخر تو ای جانا

که من بی تو چه کنم؟!

در این سوز و غم و آه

در این راه

پی تردید ماه

بی پناه

در این آشیان

که نشد زد یک فغان

بگو با من تو ای جانا

که من بی تو چه کنم؟!

این دل نوشته توسط feedback نوشته شده است

دل نوشته بلند و زیبای وضع ناهنجار من