تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا
تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا
زني جوان نزد شيوانا استاد عشق و معرفت آمد و درخواست کمک کرد . شیوانا از زن جوان خواست مشکلش را بیان کند...

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا

زنی جوان نزد شیوانا استاد عشق و معرفت آمد و درخواست کمک کرد . شیوانا از زن جوان خواست مشکلش را بیان کند

زن جوان گفت : که بعد از ازدواج مجبور به زندگی مشترک با خانواده شوهرش شده است و آنها بیش از حد در زندگی او و همسرش دخالت می کنند

شیوانا پرسید : آیا تا به حال به سراغ صندوقچه شخصیت که تو از خانه پدری آورده ای رفته اند؟ زن جوان با تعجب گفت : البته که نه !!!

همه حتی همسرم می دانند که آن صندوقچه متعلق به شخص من است و هر کسی که به آن نزدیک شود با بدترین واکنش ممکن از سوی من رو به رو می شود

هیچ یک از اعضای خانواده همسرم حتی جرات لمس این صندوقچه را هم ندارند !!! شیوانا تبسمی کرد و گفت : این طبیعی است !

این تقصیر خودت است که مرز تعریفی خودت را فقط به دیوارهای صندوقچه ات محدود کرده ای! تو اگر این مرز را تا دیوارهای اتاق شخصی ات گسترش دهی دیگر هیچ کس جرات نزدیک شدن به اتاقت را نخواهد داشت

مطمئن باش دلیل این که دیگران خود را در ورود و دخالت به حریم تو محق می دانند این است که تو مرزهای حریم خود را مشخص و واضح برایشان تعریف نکرده ای

تعریف مرز برای زندگی شخصی از مجموعه داستان های استاد معرفت شیوانا